Hierover leest u meer in het boek van John Michael Greer Het natuurlijk kapitaal, dat verscheen in de paradigmaserie. Greer baseert zich deels op de econoom Schumacher (van het boek Hou het klein).

Schumacher maakt onderscheid tussen primaire goederen en secundaire goederen. De eerste putten we uit ons natuurlijk kapitaal. De secundaire goederen zijn waar het in het conventionele economische denken om draait: de goederen en diensten die het product zijn van menselijke arbeid en die mensen met elkaar uitwisselen.

De term primaire goederen omvat alle zaken die voor het menselijk bestaan en de economische activiteit noodzakelijk zijn en niet door mensen, maar door de natuur worden geproduceerd. In elke economische analyse, zo stelde Schumacher, moeten primaire goederen op de eerste plaats komen, omdat zij de voorwaarde vormen voor de productie van secundaire goederen. De primaire economie is, kortom, essentieel voor het overleven.

In de primaire economie vormen hernieuwbare hulpbronnen hierbij het equivalent van inkomen, terwijl niet-hernieuwbare hulpbronnen het equivalent zijn van kapitaal. (Zie ook het zoekwoord Fonds in Ecopedia.)

Zie verder de uitgebreidere uitleg in aflevering 6 van het artikel ‘Catastrofologie’ bij de rubriek Ontwrichting.

Later komt het natuurlijk kapitaal ook nog ter sprake in aflevering 70 in de derde serie van ‘Wat is ecologie’. Hier wordt gekeken naar het boek  Supply Shock van Brian Czech dat in dit verband zeker interessant is.

Zie ook Economie van de natuur.